GDPR

INFORMÁCIE

/ spracúvanie osobných údajov /

ANTAL, s.r.o., Alexandra Pénteka 1955/76,

982 01 Tornaľa

IČO: 44546971

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Týmto by sme Vás radi informovali o:

 1. Spracúvaní osobných údajov
 2. Zásadách používania cookies

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému bolo v zbierke zákonov pridelené číslo 18/2018 Z.z. a ktorým sa 25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade spoločnosti sú právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v platnom znení, zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ  zároveň informuje, že v zmysle zákonov č. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v platnom znení, zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov ma právo získavať a spracúvať osobné údaje

a) o zamestnancoch v rozsahu:

– meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

– rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

– podpis,

– rodinný stav,

– štátna príslušnosť, štátne občianstvo,

– trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

– pohlavie,

– údaje o vzdelaní,

– spôsobilosť na právne úkony,

– poberanie prídavkov na deti,

– mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,

 • údaje o odpracovanom čase,

– údaje o bankovom účte fyzickej osoby,

– sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

– peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

– neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

– ročný úhrn vyplateného dôchodku,

– údaje o pracovnej neschopnosti,

– údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,

– údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,

– údaje o zamestnávateľoch,

– pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,

– údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,

– údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa

– údaje z potvrdenia o zamestnaní,

– údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,

– údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,

– údaje z dokladu o bezúhonnosti,

– údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,

– údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

– údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe členského príspevku odborovej organizácii,

– osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,

 • údaje uvedené v životopise

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade spoločnosti sú právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v platnom znení, zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

Čo sa týka poskytovania takto získaných osobných údajov:

a) pri personálnej a mzdovej dokumentácii – osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi, majú povinnosť mlčanlivosti, pričom táto pretrváva aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu osoby prichádzajúcej do vzťahu s touto dokumentáciu;

b) v prípade osobných údajov poskytnutých tretej strane (sprostredkovateľovi) – tieto nie sú verejne prístupné, keďže tento systém je neverejný spracúva a poskytuje osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb na plnenie úloh iba tomu, koho na to splnomocňuje osobitný zákon, a tiež iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o štátnej štatistike, zákona zdravotných poisťovniach, atď.)

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ,  nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom  na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018:

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť

 1. akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
 2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,
 4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
 5. existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 1. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 2. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
 3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila
 4. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti – Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov – Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania – Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8.

Zásada integrity a dôvernosti – Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018:

Ing. Jozef Nosáľ  

Kontakt: +421 904 044 360

Email: ncrcra@gmail.com    

Korešpondenčná adresa: totožná s adresou spoločnosti

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Používanie cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Môžete vďaka nim hlasovať na diskusných portáloch alebo ukladať tovar do košícku. Pamätajú si vaše osobné údaje, identifikujú Vás ako používateľov webových stránok a sledujú vašu aktivitu. Dátové súbory, inak tiež povedané identifikátory cookies, sú tu s nami už mnoho rokov. Ale budúci rok v ich používaní nastává zásadná zmena.

Termín „cookies“ v angličtine označuje oválne sušienky s orieškami a čokoládou alebo ovsenými vločkami. Podľa starého anglosaského zvyku sa sušienky podávajú návštevám, aby sa u hostiteľa cítili príjemne. Obdobne to tak je aj pri digitálnych cookies na internete. Tieto malé textové súbory optimalizujú vami navštívené webové stránky na základe vašej poslednej návštevy tak, abyste sa tu cítili prívetivejšie. Ide o jednoduchý princíp pochádzajúci z roku 1994 z dielne známého programátora Lou Montulliho.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies:

 • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.
 • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.
 • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

Cookies v praxi:

Ako už bolo naznačené vyššie, cookies ma jedinečnú vlastnosť analyzovať a identifikovať konkrétneho návštevníka webové stránky. Pomáhajú mu tak šetriť kopu času napr. s vyplňovaním údajov. To sa prejavuje napríklad pri nákupe na e−shopoch. Akonáhle zákazník potrebuje vyplniť svoje údaje kvôli doručeniu, sú textové polia pre ich zadanie už predvyplnené.

Pri prvej návšteve užívateľa na stránke sa totiž vytvorili cookies s nejakou unikátnou hodnotou pridelenou len jeho zariadeniu. Ak ten istý užívateľ navštívi stránku znovu, jeho prehliadač súbor cookie odošle na server s danou stránkou, a ten ho rozozná ako unikátneho návštevníka.

Cookies si skrátka pamätujú používateľov, ktorí prechádzajú webom a rozoznáva, či sa jedná stále o toho istého návštevníka. V prípade, že by si stránka užívateľa nepamätala, znamenalo by to, že by po každom načítaní stratila všetky informácie o jeho postupe. To by značne komplikovalo pridávanie tovaru do nákupného košíku. Vždy, keď by zákazník z košíku vyšiel, tak by sa totiž okamžite vyprázdnil.

Marketingové a analytické využitie cookies:

Mimo to je možné cookies využiť aj pre najrôznejšie štatistiky merania návštevnosti alebo iné analytické účely. Cookies vedia veľmi efektívne zaznamenať, ako sa užívateľ jednotlivými stránkami preklikáva alebo dokonca ako po stránke pohybuje kurzorom. Sú preto logicky veľmi využívané pre marketingové účely. Zo získaných informácií môže marketingový pracovník ľahko odhadnúť čo návštevníka jeho stránky zaujíma. Na základe toho mu v jeho prehliadači zaistia zobrazovanie reklám tomu zodpovedajúcich.

Iné ich využitie potom spočíva v štatistickom meratní návštevnosti webu. Pomocou rôznych systémov, ktoré si vedia do cookies uložiť identifikátor jednotlivých návštevníkov, je možné merať mieru stráveného času návštevníka na stránke alebo sa dopátrať odkiaľ na ňu prišiel a aké kľúčové slová ho na ňu naviedli. Tieto dáta potom môžu slúžiť k podrobnejšej analýze v Google Analytics a ďalších nástrojoch.

Zmeny v roku 2022:

Po zmene legislatívy v oblasti GDPR ktorej účelom je dosiahnuť európsky kódex elektronickej komunikácie. To sa bude týkať hlavne prevádzkovateľov webových stránok, ktorí používajú analytické reklamné nástroje. Medzi ktoré radíme práve cookies.

Zmena spočíva v tom, že užívateľ musí po novom aktívne oznámiť súhlas pre používanie cookies a ďalších sledovacích technológií. Teda v skratke povedané, zo súčasného opt-out režimu sa prechádza do režimu opt-in.

Doteraz platilo, že pokiaľ sa užívateľ sám od nejakej podobnej služby priamo neodhlásil, bolo celkom legálne ju využívať. Od roku 2022 platí to, že pokiaľ užívateľ nedá výslovný súhlas, platí automaticky, že pri ňom sledovacie technológie, ako sú cookies, využívať možné nie je.

Súhlas by mal zodpovedať stanoveným požiadavkám GDPR. Takže musí byť dobrovoľný, nesmie sa vynucovať zablokovaním prístupu ku stránke alebo akýmkoľvek znepríjemňovaním jej používania, a tým nútiť užívateľov k jeho udeleniu.

Ďalej musí byť plne informovaný. Užívateľ musí poznať, čo je predmetom jeho súhlasu, a na čo budú na ňom získané dáta použité. Súhlas musí byť za každých okolností vyjadrený jednoznačným prejavom vôle. Zároveň je ustanovené, že udelenie súhlasu má byť rovnako tak ľahké ako jeho odvolanie.

Tým sa zamedzí súčasným praktikám, kedy prevádzkovatelia webu získavajú na užívateľoch súhlas o používaní cookies len na základe jeho postupu na stránke. Pasivita užívateľov totiž prevádzkovateľom webov nahráva k tomu, že im stačí svojich návštevníkov cez vyskakovacie lišty iba informovať o tom, že prehliadaním stránok dávajú s používaním cookies súhlas. Uživatelia ich v prípade, že nesúhlasia musia vypnúť ručne v nastavení svojho prehliadača.

 

SAMOZBER JAHÔD 2024
 

SAMOZBER JAHÔD !!!

                
 

06.06.2024 Štvrtok – 07:30 – 18:00

07.06.2024 Piatok – 07:30 – 18:00